fbpx

Regulamin

NIEPEŁNOLETNI UCZESTNICY IMPREZ

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w koncercie samodzielnie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek. Brak dokumentu jest równoznaczny z odmową wstępu bez opiekuna.

Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia poniżej 16 roku życia, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. 

Opiekunowie zobowiązani są do posiadania wypełnionego oświadczenia (wzór – tutaj). Posiadanie lub wypełnienie formularza na miejscu nie upoważnia osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia do samodzielnego wstępu na teren imprezy.

Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia. 

Tych przedmiotów nie zabieraj na nasze wydarzenia! 

zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków oraz określonych w regulaminie aparatów foto

zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac

zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających

zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia

zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ARTEFACT MUSIC

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulaminy poszczególnych Imprez oraz dodatkowe regulaminy zakupu biletów na poszczególne Imprezy są dostępne na stronach internetowych dedykowanych Imprezom oraz na stronie Organizatora i mogą zawierać dodatkowe istotne informacje oraz różnice proceduralne. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymienionymi dokumentami przeważające znaczenie ma regulamin Imprezy oraz regulamin zakupu biletów na poszczególne Imprezy.

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2015 poz. 2139 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprez (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez firmę: Artefact Music Dominik Fert z siedzibą w Zamościu przy ul. Sybiraków 33 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

    a) „Bilet” oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, lub oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);”Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

    b) „Sektory” oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej Płyta, (II) Strefa Imprezy Masowej Trybuny, (II) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu

   c) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

   d) „Teren Imprezy” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą

   e) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 16-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; osoba małoletnia powyżej 16-tego roku życia – samodzielnie. Z posiadania biletu zwolnione są dzieci poniżej 3 roku życia. Zwolnienie z konieczności zakupu biletu należy udokumentować dowolnym dokumentem potwierdzającym wiek dziecka.

SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz oficjalnych stronach imprez organizowanych przez Artefact Music. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów.

Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, jest uprawniony do zwrotu biletu lub zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia.

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę. 

Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowego wstępu na Teren Imprezy. W przypadku opuszczenia Terenu Imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po nabyciu kolejnego Biletu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.

W przypadku gdy bilet przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator (opaskę). Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.

UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie inrentowej wydarzenia. 

10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania Imprezy, znaczącej zmiany miejsca Imprezy lub terminu odbycia się Imprezy. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. 

Zwrot lub wymiana biletów związana z odwołaniem lub zmianą, możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia Imprezy. Po rozpoczęciu Imprezy możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany.

Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży, które podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety oraz dowód tożsamości lub nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku, zgodny ze wzorem Oranizatora.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16. lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 3 lat, ma on obowiązek posiadać ochraniacze słuchu.

UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie inrentowej wydarzenia. 

12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

   a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

   b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.

   c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

   d) sobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy alkoholu nabytego na terenie), środki odurzające lub substancje psychotropowe.

   e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

13. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

14. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

   a) nie posiadającym Identyfikatora,

   b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,

   c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

   d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

   e) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

15. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

   a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

   b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

   c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

   d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

19. Zabrania się:

   a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

   b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.

   c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

   d) wnoszenie dużych plecaków, a także toreb przekraczających wymiary 11,4 cm x 16,51 cm

20. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

21. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

   a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

   b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

   c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 19 Regulaminu,

   d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

   e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

   f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub w celu odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;

   g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

   a) ręczne wykrywacze metalu,

   b) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

   c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

   a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,

   b) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

27. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

28. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

29. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

   a) Zaplecze techniczno-socjalne,

   b) Widownia w Płycie,

   c) Widownia na Trybunach,

   d) Zespoły wejścia głównego,

   e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,

   f) Strefy Gastronomiczne.

30. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

   a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

   b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

31. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

32. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

33. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

34. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

REKLAMACJE:

35. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

    ARTEFACT MUSIC DOMINIK FERT 

    Sybiraków 33, 22-400 Zamość.

36. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 35 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania.

37. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

38. Administratorem danych osobowych jest Artefact Music Dominik Fert z siedzibą w Zamościu, przy ul. Sybiraków 33. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator  może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

39. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

40. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

41. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

42. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

43. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

45. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

   a) na stronie internetowej www.artefactmusic.pl

   b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;

   c) przy wejściu na teren Imprezy;

   d) na stronach internetowych oficjalnych dystrybutorów imprezy.

46. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 35 na piśmie, przesyłką poleconą.

47. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

48. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

49. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 roku

Zamość, dnia 2 kwietnia 2019 roku.

Regulamin korzystania z szatni na wydarzeniach organizowanych przez Artefact Music

1. Regulamin korzystania z szatni podczas organizowanych przez Artefact Music imprezach („Regulamin”), określa zasady udostępniania osobom trzecim (tj. uczestnikom oraz gościom wydarzenia) szatni administrowanej przez „Artefact Music” (odpowiednio: „Organizator”, „Szatnia”) oraz przechowywania w niej przedmiotów pozostawionych przez te osoby. 

2. Szatnia otwierana jest na równocześnie z godziną rozpoczęcia imprezy, a zamykana w momencie (i) wydania wszystkich pozostawionych w niej okryć wierzchnich lub innych przedmiotów, lub (ii) opuszczenia terenu imprezy przez ostatniego uczestnika lub gościa, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Poza w/w sytuacjami Szatnia nie funkcjonuje.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Szatni oraz zamykania Szatni w określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej odpowiedzialności Organizatora. 

4. Szatnia przyjmuje, w celu przechowania, za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia, wyłącznie okrycia wierzchnie.

5. Osoby obsługujące Szatnię są zobowiązane do zachowania należytej staranności w przechowywaniu powierzonych im rzeczy, w szczególności zaś do utrzymania ich w stanie niepogorszonym. 

6. Szatnia nie prowadzi depozytu przedmiotów wartościowych oraz nie przyjmuje, w celu przechowania następujących przedmiotów: pieniędzy, kluczy, dokumentów, biżuterii i kosztowności innego rodzaju, weksli, czeków i innych papierów wartościowych, przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren Szatni, przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych, przedmiotów wywołujących odczucie odrazy, zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach. 

7. Pozostawienie w Szatni przedmiotów określonych w punkcie 6 bez wiedzy osób obsługujących Szatnię stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca takie przedmioty czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

8. Przyjęcie rzeczy na przechowanie w Szatni następuje w drodze fizycznego przekazania rzeczy przez osobę wyrażającą wolę skorzystać z Szatni obsługującemu Szatnię. Osoba obsługująca Szatnię następnie wydaje osobie przywieszkę z numerkiem, stanowiącą dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z Szatni następuje wyłącznie za okazaniem przywieszki z numerkiem. Osoba obsługująca Szatnię wyróżnia widocznym identyfikatorem. 

9. Osoba obsługująca Szatnię nie jest zobowiązana do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanej przywieszki. 

10. W przypadku zagubienia przywieszki i żądania wydania przechowywanych rzeczy, osoba obsługująca Szatnię jest zobowiązana do: poinformowania osoby, która zgubiła przywieszkę o konieczności poczekania do momentu wydania wszystkich pozostałych w Szatni okryć i przedmiotów; oraz do uprawdopodobnienia faktu pozostawienia rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą ich wydania dotyczącej cech charakterystycznych rzeczy.

11. Za rzeczy pozostawione na terenie imprezy poza Szatnią Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

12. Rzeczy pozostawione w Szatni przechowywane są przez okres 2 dni. Po upływie tego okresu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę. 

13. Każdy korzystający z Szatni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, przed pozostawieniem swoich przedmiotów w Szatni, zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

14. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest przy Szatni oraz na stronach internetowych Organizatora. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

16. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Szatni można zgłaszać do Organizatora na adres hello@artefactmusic.pl.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2020 r. 

Polityka prywatności

Artefact Music Dominik Fert, z siedzibą w Zamościu, ul. Sybiraków 33, 22-400

NIP 922-298-49-41

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w serwisach internetowych udostępnionych w domenach artefactmusic.pl oraz sklep.artefactmusic.pl (dalej: „Serwisy”). Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów i/lub newslettera jego użytkownicy (dalej: „Użytkownicy”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki i jej akceptacji.

I. Dane Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Artefact Music Dominik Fert, z siedzibą w Zamościu, ul. Sybiraków 33, 22-400

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników (dalej: „Dane”) w celu:

 1. wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy);
 2. rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy);
 3. w celach marketingowych zgodnie z ustawą z 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, w tym informacji o nowych produktach/promocjach/nowych usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 4. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Serwisy);
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych).
 6. administrowania stroną internetową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator zapewnia ochronę Danych przez dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów.

III. Cookies

Pliki cookies oraz podobna technologia

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w Serwisach.
 2. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania zawartości Serwisów, stosowane w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisów.
 3. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie z Serwisów do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję Użytkownika w Serwisach po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisów w celu ulepszania struktury oraz zawartości Serwisów. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika.
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — dla celów statystycznych Serwisy mogą korzystać z usługi Google Analytics i podobnych, które umożliwiają zbieranie i przechowywanie danych dotyczących charakterystyki i działań osób korzystających z Serwisó. Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics mają charakter anonimowy i nie służą identyfikacji Użytkownika. Administrator nie łączy danych pochodzących z usługi Google Analytics z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi w związku z korzystaniem przez nich z Serwisów lub oferowanych za jego pośrednictwem usług ani nie zezwala na takie łączenie jakiejkolwiek osobie trzeciej.
 4. Każdy Użytkownik Serwisów może zarządzać plikami cookies poprzez właściwą konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisów lub jego wybranych funkcji.

IV. Prawo wycofania zgody

W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Wymóg podania danych osobowych

Podanie wszystkich Danych jest dobrowolne, jednak:

 1. podanie takich danych, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, adres e-mail lub telefon może być konieczne do zawarcia umowy (w zależności od wybranej metody opłacenia i dostawy zamówienia);
 2. podanie takich informacji jak imię, nazwisko numer telefonu lub adres e-mail jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;
 3. podatnie takich informacji jak imię, nazwisko numer telefonu i adres e-mail jest niezbędne do kontaktu telefonicznego oraz otrzymywania powiadomień sms i/lub e-mail w sprawach związanych z realizacją usługi;
 4. podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe).

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą zostać przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. operatorom płatności, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, usług łączności telefonicznej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Oprócz tego Administrator może zostać zobowiązany np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Danych podmiotom prywatnym i publicznym.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane oraz niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że jego Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 IX. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.